Инаква е првата македонска пакувана планинска изворска вода.
Од недопрена природа на 1400 метри надморска височина на Осоговските Планини, каде виталност и сила црпеле комитите, сега е со Вас, чиста и недопрена.
Инаква е нискоминерална вода, со исклучителна рамнотежа на елементите во својот состав, свежа, пивка и пријатна, вистински благодат за телото и душата. Погодна за секој ден, за целото семејство.

Толку посебна - толку инаква.

**INAQVA е првата македонска вода што ги имплементираше ISO9001 и HACCP- стандардите.

 

© INAQVA 2006